Categorii
Media

Anunț începere proiect

S.C. Marinex S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului „Orientare profesională şi stagii de practică în domeniul construcţiilor pentru elevii din regiunea Centru„, Cod SMIS 2014+ 131019.

Proiectul va fi finanţat prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AMPOCU).

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 10 septembrie 2020 – 9 septembrie 2022 şi are o valoare totală de 2.375.756,25 lei. Finanţarea nerambursabilă primită este în valoare de 2.256.968,45 lei.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI:

Creşterea participării elevilor din învăţământul secundar superior şi terțiar non-universitar din regiunea Centru la programe de învăţare la locul de muncă şi dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere şi orientare profesională pentru 185 de elevi din unităţile de învăţământ cu profil în domeniul construcţiilor.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

1. OS1 – Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii pentru 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere şi orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea şi egalitatea de șanse pe piața muncii pe o perioadă de 17 luni;

2. OS2 – Facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii prin implicarea a 185 de elevi într-un program de practică dezvoltat prin proiect pe o perioadă de 19 luni.

Principalele probleme care justifică intervenţiile propuse în prezentul proiect sunt:

 1. Nevoia de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor;
 2. Nevoia de corelare a competentelor dobândite în timpul şcolii cu cerinţele pieţei muncii;
 3. Nevoia de consiliere şi orientare în cariera a tinerilor;
 4. Nivelul scăzut al ocupării în rândul tinerilor în regiunea Centru;
 5. Gradul ridicat de discriminare în România şi lipsa educaţiei în promovarea nediscriminării – tineri discriminaţi din motive de vârstă, gen, etnie, cetăţenie, orientare sexuală.

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului va fi selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Centru care urmează cursurile unei unități de învăţământ cu profil în domeniul construcţiilor.

Pentru selecția grupului țintă şi respectarea indicatorilor programului, Solicitantul va iniţia demersurile de încheiere a contractelor de colaborare cu aceste instituţii de învățământ secundar superior şi terțiar non-universitar în vederea încheierii convenţiilor de practică ulterior.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, grupul ţintă este reprezentat de:

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie/FP – 185 elevi
– din care din mediul rural – 15 elevi
– din care persoane de etnie romă – 4 elevi

INDICATORI DE REZULTAT IMEDIAT:

 • 4S120 – Persoane (elevi) certificate la încetarea calităţii de participant – 139 elevi
 • 4S121 – Persoane (elevi) care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant – 39 elevi
 • 4S122 – Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant – 19 persoane

În ceea ce priveşte localitatea de provenienţă a elevilor din cadrul unităţilor de învățământ secundar superior analizate, aceştia vor avea domiciliul în regiunea Centru.

DESCRIERE/VALORIFICAREA REZULTATELOR:

a. Parteneriatele încheiate între unităţile de învăţământ şi Solicitant pentru derularea stagiilor de pregătire excedă cu cel puţin un an şcolar durata de implementare a proiectului;

b. Parteneriatele încheiate între unităţile de învăţământ şi Solicitant pentru derularea stagiilor de pregătire includ măsuri concrete privind ocuparea tinerilor din grupul ţintă.

Prin prezentul proiect se urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate:

 • 185 elevi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie/FP, din care 15 din mediul rural şi 4 de etnie romă;
 • 139 elevi certificaţi la încetarea calităţii de participant;
 • 39 persoane care îşi găsesc loc de muncă la încetarea calităţii de participant;
 • 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant.

Persoană de contact:  Igna-Boţa Marian, manager proiect,
Telefon: 0744510940
Email: scmarinexsrl@yahoo.com

Descarcă: Flyer A5