Proiect POCU 131019

Categorii
Consiliere Egalitate de șanse Progres

Furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională și susținerea sesiunilor de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesională

Elevii selectaţi în grupul ţintă până la finele proiectului, beneficiază de un proces de asistare specializată în domeniul consilierii şi orientării profesionale şi de sesiuni de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesională.

Prin serviciile de consiliere şi orientare profesională se urmărește conturarea unui profil profesional şi personal pentru fiecare elev inclus în grupul ţintă. Aceasta are ca scop facilitarea tranziţiei de la educaţie la o viaţă activă. Identificarea pentru fiecare elev a profilului personal, identificarea abilităţilor şi a nivelului de încredere în sine, respectiv formarea elevilor în ceea ce priveşte întocmirea unui CV şi modul de prezentare la un interviu, reprezintă premisele necesare ce se doresc a fi dezvoltate pentru o mai bună inserţtie a elevilor pe piaţa muncii după absolvirea studiilor. Prin programul de consiliere şi orientare profesională se va urmări autocunoașterea fiecărui elev beneficiar în vederea conștientizării capacităților şi a abilităților proprii, conturării rutei profesionale potrivite în acord cu aptitudinile, valorile, interesele şi aspirațiile sale; identificarea competențelor necesare pentru obținerea carierei dorite (competențe profesionale specifice şi competente transversale); dezvoltarea încrederii în forțele proprii şi cunoașterea mai bine a propriilor abilități profesionale. Astfel, se urmărește identificarea afinității elevului cu particularitățile diferitelor specializări pe care le studiază şi autodefinirea cu una/ mai multe dintre aceste specializări în raport cu propriile interese/afinități/valori. În acest demers, testarea psihologica şi orientarea profesională pot fi resurse semnificative, alături de informațiile și discuțiile purtate cu consilierul specializat. Consilierea profesională urmărește să-l determine pe elev să fie coparticipant la propriul destin, prin informare, educare, autoinformare, autoorientare, capabil de a face alegeri educational-profesionale raționale, justificate şi motivante.

Consilierea profesională va produce o îmbunătățire a nivelului de autocunoaștere a fiecărui elev şi de identificare a traseului profesional în funcție de rezultatele obținute. La acest moment al proiectării planului de acțiune, sunt anticipate următoarele efecte pe termen scurt şi lung (economice, sociale şi educaționale) potențial generate prin implementarea proiectului:

  • Definirea direcțiilor de acțiune în raport cu parcursul profesional ce se dorește a fi urmat după absolvire de către fiecare elev inclus în grupul țintă (educațional, termen scurt); Însușirea conceptelor într-un ritm mai rapid prin implicarea activă în procesul de învățare (stagii de practică) comparativ cu situația în care ar fi participat doar pasiv la procesul educațional (educațional, termen scurt);
  • Maximizarea ratei de retenție a informațiilor pentru elevi prin îmbinarea experienței teoretice cu experiența reala-practica;
  • Creșterea veniturilor pentru persoanele care dețin calificări/experiențe suplimentare (stagii de practică, internship-uri) comparativ cu restul populației care deține doar studiile superioare/medii (economic, termen lung);
  • Creșterea ratei angajabilității direct proporțional cu numărul tinerilor care dețin atât cunoștințe teoretice, cât și abilitați practice în domeniul studiat (termen mediu –lung, economic si educațional);
  • Reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor absolvenți la nivelul regiunii Centru, respectiv creșterea angajabilitatii ca raport al unităților de învățământ de profil construiți implicate (termen mediu –lung, economic);
  • Creșterea economica și a bunăstării sociale a populației de la nivelul regiunii Centru (termen mediu – lung, economic –social);
  • Creșterea adaptabilității la piața muncii;
  • Acoperirea temporară a deficitului de personal în activitățile specifice ale organismelor private – gazda;
  • Armonizarea cerințelor educaționale ale stagiului de practică cu realitatea economică din cadrul organizației, prin încheierea unor parteneriate și intermedierea cu ajutorul Expertului Stagii de Practică a comunicării între cele doua entități: unitatea de învățământ din domeniul construcțiilor și solicitant.

Contribuția activității de consiliere și orientare profesională la atingerea obiectivului specific vizat de prezentul apel de proiecte este iminenta, generând un efect pozitiv pe termen lung asupra elevilor beneficiari de program (selectați din grupul țintă), prin
a) furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;
b) evaluarea si autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acesta a deciziei privind propria carieră;
d) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă. Informarea privind piața muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea și autoevaluarea se realizează prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala si de grup oferite grupului țintă în vederea facilitării căutării unui loc de muncă.

Activitatea de consiliere și orientare profesională este organizată în ședințe individuale, sesiuni de grup și workshopuri cu grupuri de 5 – 7 elevi. Începând cu luna ianuarie 2021, primii elevi au primit servicii de consiliere individuală și au participat la sesiuni de grup constând în aplicarea unor teste pentru autocunoaștere în vederea creării traseului profesional individual și workshopuri în cadrul cărora s-au abordat teme precum întocmirea unui CV, tehnici de căutare a unui loc de muncă, pregătirea pentru un interviu, modul de întocmire a unei scrisori de intenție sau de mulțumire, etc.

Contribuția sesiunilor de sensibilizare privind discriminarea și de informare asupra egalității de șanse asupra grupului țintă este
reprezentata prin rolul acestor principii, cu precădere pe piața muncii. Principiul nediscriminării, precum și cel al egalității de șanse sprijină, pe de o parte, cunoașterea de către elevi (viitori absolvenți și potențial angajați) în cunoașterea și apărarea propriilor drepturi pe piața muncii, iar pe de alta oferă tinerilor educația necesara în recunoașterea și respectarea drepturilor omului în câmpul muncii. În ceea ce privește angajabilitatea, sesiunile de conștientizare pun bazele unui comportament adecvat pe piața muncii, menit să confere stabilitatea pe piața muncii a tinerilor – cunoscând drepturile și respectându-le totodată în relațiile interumane din câmpul muncii. Nerespectarea acestor principii, în special principiul nediscriminării conduce la sancționarea din partea angajaților a celor ce le încalcă, în timp ce egalitatea de șanse educă tinerii în procesul de valorificare a oportunităților de pe piața muncii.

Tot în această perioadă au început şi sesiunile de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesională, sub forma unor workshopuri în care s-au susținut prezentări de grup şi discuții interactive în vederea promovării principiilor egalității de șanse și a nediscriminării în mediile sociale și profesionale.

Materialele prezentate au abordat subiecte relevante pentru obiectivul integrării pe piața muncii, în care s-au dezvoltat aspecte legate de egalitatea de gen la locul de muncă, egalitatea de şanse pe piaţa muncii, etica la locul muncii, metode comportamentale pentru asigurarea principiului nediscriminării la locul de muncă, situaţii comune la locul de muncă, abordări adecvate în situaţii de discriminare.

Ședințele de orientare și consiliere profesională și de sensibilizare vor continua, iar până la finalul proiectului, toți membrii grupului țintă vor beneficia de ele.